Επιφύλαξη

8. Όλα τα διατάγματα, γνωστοποιήσεις και Κανονισμοί που εκδόθηκαν νόμιμα και ισχύουν βάσει οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργούνται* με τον παρόντα θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ μέχρι να ανακληθούν, αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν με γνωστοποιήσεις ή Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.