Εξουσίες της Αστυνομίας

7Δ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,  για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέλος της Αστυνομίας δύναται να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό, επιχείρηση ή χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από κατοικία, αν έχει λόγο να πιστεύει ότι πρόκειται να διαπραχτεί ή διαπράττεται ή έχει πρόσφατα διαπραχτεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.