Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια” σημαίνει χολέρα, πανώλη, ευλογιά, τύφο και κίτρινο πυρετό, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ασθένεια μολυσματικής ή μεταδοτικής φύσης την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση βάσει του Νόμου αυτού, να κηρύξει ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια εντός της έννοιας του Νόμου αυτού.

“μολυσμένη τοπική περιοχή” σημαίνει οποιαδήποτε τοπική περιοχή στην οποία υπάρχει επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια νοουμένου ότι καμιά τοπική περιοχή δεν θεωρείται μολυσμένη μόνο λόγω εισαγομένων κρουσμάτων ασθένειας νοουμένου ότι ο Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών ικανοποιείται ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας( καμιά τοπική περιοχή δεν θεωρείται μολυσμένη λόγω χολέρας ή ευλογιάς ή τύφου εκτός από τις περιπτώσεις χολέρας από “εστία μόλυνσης” ή ευλογιάς ή τύφου που υπάρχει σε μορφή επιδημίας.

Περιπτώσεις χολέρας θεωρούνται ότι αποτελούν “εστία μόλυνσης” όταν η εμφάνιση νέων περιπτώσεων έξω από το άμεσο περιβάλλον των πρώτων περιπτώσεων αποδεικνύει ότι η εξάπλωση της ασθένειας δεν περιορίστηκε στην τοπική περιοχή από όπου άρχισε

“τοπική περιοχή” σημαίνει οποιοδήποτε ευκρινώς ορισμένο μέρος εδάφους, οπως χώρα, νησί, λιμάνι, επαρχία, υποεπαρχία, πόλη, χωριό, ενορία πόλης ή χωριού, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε περιοχή τα σύνορα της οποίας δύνανται να οριστούν με σαφήνεια από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση βάσει του Νόμου αυτού.

“ωφέλιμος χώρος εξυπηρέτησης πελατών” σημαίνει το καθαρό εμβαδόν κλειστού ή υπαίθριου χώρου όπου εξυπηρετείται  το κοινό στο οποίο η συγκεκριμένη χρήση απευθύνεται.