Εξώδικο πρόστιμο

7Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, αναφορικά με το ύψος του εξώδικου προστίμου για αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των προνοιών Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες παραβαίνει τους όρους ή τις προϋποθέσεις ή τα μέτρα που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο όπως καθορίζεται στον Πίνακα.

(2) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναφερόμενης στο εδάφιο (1) παράβασης, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.