ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθορισμός προτύπων για ζώνες ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης και έλεγχος

12.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα πρότυπα, τις προδιαγραφές των οποίων πρέπει να πληρούν οι ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς επίσης και τους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων η πιστοποίηση για την τήρηση ή μη των εν λόγω προδιαγραφών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης θα γίνεται δεκτή στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης σε οποιοδήποτε όχημα και θέματα χρήσης τους. Με διατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με διαφορετικές κατηγορίες ατόμων και διαφορετικές περιστάσεις, να εισάγονται δε τέτοιες εξαιρέσεις οι οποίες, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι σκόπιμες ή αναγκαίες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας συστήματος συγκράτησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρέπει, δεκαπέντε μέρες πριν την έκδοσή του, να αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.

Επιθεώρηση προτύπων για ζώνες ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης και έλεγχος

13. Ο Έφορος μπορεί, οποτεδήποτε, να καλεί τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή τους ιδιοκτήτες οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων να προσκομίσουν τα οχήματά τους για επιθεώρηση, με σκοπό τον έλεγχο των ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης που είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά, τόσο αναφορικά με το κατά πόσο πληρούν τις προδιαγραφές ενός από τα καθορισμένα πρότυπα, όσο και αναφορικά με την ασφαλή προσαρμογή τους στο όχημα.

Υποχρέωση για εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας

14.-(1) Κανένα από τα μηχανοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο άρθρο 2 δε θα εγγράφεται στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό, με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν φέρει ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συκγράτησης στερεά προσαρμοσμένα σε σταθερά σημεία του σκελετού του οχήματος, που προορίζονται για χρήση από τον οδηγό και τους καθήμενους σε όλα τα καθίσματα του οχήματος.

(2) Κάθε εγγεγραμμένο μηχανοκίνητο όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες που καθορίζονται στο άρθρο 2 πρέπει, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί από για το σκοπό αυτό με διάταγμα του Υπουργού, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να φέρει ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συγκράτησης στερρά προσαρμοσμένα σε σταθερά σημεία του σκελετού του οχήματος, τα οποία προορίζονται για χρήση από τον οδηγό και τους καθήμενους σε όλα τα καθίσματα του οχήματος:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Μετά από άδεια του Εφόρου, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τη μεταφορά στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) στις περιπτώσεις οχημάτων στα οποία είναι κατά την κρίση του Εφόρου τεχνικά αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη η εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας ή συστημάτων συγκράτησης·

(β) στις περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικές φυσικές συνθήκες ή ειδικές περιστάσεις περιορισμένης διάρκειας·

(γ) στις περιπτώσεις που διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων·

(δ) στις περιπτώσεις που διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των δραστηριοτήτων που συνδέονται με υπηρεσίες δημόσιας τάξης, ασφάλειας ή αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών·

(ε) όταν η εγκατάσταση δύο συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στο πίσω μέρος των οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 εμποδίζει, λόγω έλλειψης χώρου, την εγκατάσταση ενός τρίτου συστήματος, ένα τρίτο παιδί, ηλικίας τριών ετών και άνω και ύψους κάτω των 150cm να συγκρατείται από ζώνη για ενήλικες·

(στ) στις θέσεις, εκτός από τα εμπρόσθια καθίσματα οχήματος των κατηγοριών Μ1 και Ν1, όταν πρόκειται για περιστασιακή μεταφορά σε μικρή απόσταση και δε διατίθεται στο όχημα κανένα σύστημα συγκράτησης για παιδιά ή εάν διατίθενται τέτοια συστήματα όχι σε επαρκή αριθμό, τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικες·

(ζ) στις περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 που προορίζονται για τοπικές μεταφορές και κυκλοφορούν σε αστικές περιοχές ή σε οικισμούς ή στα οποία επιτρέπονται θέσεις ορθίων:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Ζώνες Ασφαλείας και Συστήματα Συγκρατήσεως Επιβατών των Οχημάτων) Διάταγμα του 2006.

Υποχρέωση χρήσης συστήματος ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3

15.-(1) Οι επιβαίνοντες σε οχήματα κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, τα οποία είναι σε χρήση, χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφαλείας που είναι εγκαταστημένα στα οχήματα και που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7), τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, τα οποία είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, στγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά ολοκληρωμένου τύπου ή μή ολοκληρωμένου τύπου, κατά την έννοια του εδαφίου (3), προσαρμοσμένο στο βάρος του παιδιού σύμφωνα με:

(α) Την ταξινόμηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) για τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραο (α) του εδαφίου (5).

(β) την κλίμακα μεγέθους και της μέγιστης μάζας επιβαινόντων για τα οποία προορίζεται το σύστημα συγκράτησης για παιδιά, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή για συστήματα συγκράτησης παιδιών που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5).

(3) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις:

(α) Την κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει συνδυσμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχέιων με πόρπη ασφάλισης, συστήματα ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης. και σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και σύστημα προστασίας από τις κρούσεις το οποίο μπορεί να αγκιστρώνεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες.

(β) την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει μερικό σύστημα συγκράτησης το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει στο σώμα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελέι πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

(4) Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται σε πέντε "ομάδες μάζας" ως ακολούθως-

(α) Ομάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg.

(β) Ομάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg.

(γ) Ομάδα Ι για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg.

(δ) Ομάδα ΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 kg.

(ε) Ομάδα ΙΙΙ για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 kg.

(5) Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκράτησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα:

(α) του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 αναφορικά με τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα ("συστήματα συγκράτησης παιδιών") ή της Οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα, ή

(β) του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129 για ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών τα οποία χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Το σύστημα συγκράτησης για παιδιά εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο ή τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, στα οποία αναφέρονται σε ποιο βαθμό και σε ποιους τύπουε οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

(7)(α) Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3-

(i) που είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα μεταφέρεται παιδί ύψους τουλάχιστον 135 cm σε οποιοδήποτε κάθισμα εκτός του πρόσθιου και συγκρατείται με ζώνη ασφαλείας,

(ii) που είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας μόνο στα πρόσθια καθίσματα-

(αα) μεταφέρεται παιδί ύψους τουλάχιστον 150 cm σε όλα τα καθίσματα και συγκρατείται με ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνει στα πρόσθια καθίσματα·

(ββ) μεταφέρεται παιδί ύψους κάτω των 150 cm μόνο σε πρόσθιο κάθισμα και συγκρατείται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(β) Στα οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 που δεν είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας, μεταφέρεται παιδί μόνο εάν αυτό έχει ύψος τουλάχιστον 150 cm.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (α), παιδί ύψους κάτω των 150 cm μεταφέρεται με όχημα κατηγορίας Μ1 στο οποίο χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ή αστικού ταξί με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, στην περίπτωση μεταφοράς επί μισθώσει-


(i) σε οποιοδήποτε κάθισμα νοουμένου ότι γίνεται χρήση συστήματος συγκράτησης για παιδιά και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8)·

(ii) σε περίπτωση που δεν διατίθεται ή προσκομίζεται σύστημα συγκράτησης για παιδιά, σε οποιοδήποτε κάθισμα εκτός των πρόσθιων καθισμάτων νοουμένου ότι συγκρατείται με ζώνη ασφαλείας.

(8) Να μη χρησιμοποιείται σύστημα συγκράτησης παιδιών με τοποθέτηση του παιδιού με το μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη η οποία να προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί ή απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.

Υποχρέωση για χρήση συστήματος ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3

15Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15Γ και 15Δ, κάθε πρόσωπο ηλικίας τριών ετών και άνω που επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα οχήματος κατηγορίας Μ2 και Μ3, πρέπει να χρησιμοποιεί όταν κάθεται, τα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχήματα αυτά:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το όχημα είναι εξοπλισμένο με συστήματα συγκράτησης και διατίθεται ή προσκομίζεται σύστημα συγκράτησης για παιδιά που μπορεί να προσαρμοστεί στα συστήματα συγκράτησης του οχήματος, η μεταφορά παιδιού, ύψους κάτω των 135 cm, γίνεται με τη χρήση των εν λόγω συστημάτων.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσώπου που οδηγεί ή επιβαίνει σε όχημα, το οποίο κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενημέρωση αναφορικά με την υποχρέωση πρόσδεσης όταν το όχημα είναι εν κινήσει

15Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15Γ και 15Δ, ο οδηγός ή ο συνοδηγός οχήματος κατηγορίας Μ2 και Μ3 ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί αρχηγός της ομάδας και επιβαίνει επί του οχήματος πρέπει να ενημερώνει του επιβάτες ότι είναι υποχρεωτικό να προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχημα είναι εν κινήσει:

Νοείται ότι, η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με  οπτικοακουστικά μέσα, όπως βίντεο ή με πινακίδες ή/και το εικονόγραμμα, που απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, ευκρινώς τοποθετημένο σε κάθε θέση καθήμενου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσώπου που οδηγεί ή επιβαίνει σε όχημα, το οποίο κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες

15Γ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 15Α και 15Β, στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας καθώς και στις περιπτώσεις μετακίνησης ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, περιλαμβανομένων σχολικών μονάδων, σωματίων, ομίλων, οργανώσεων και επιχειρήσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με συστήματα συγκράτησης.

(β) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα.

(γ) Παιδιά ηλικίας έξι (6) ετών και άνω συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

(δ) Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά που προσκομίζονται για κάθε παιδί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού και προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί σύστημα συγκράτησης για παιδιά από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού, το παιδί δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί με το εν λόγω όχημα.

(2) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέας που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), για λογαριασμό του οποίου γίνεται η μεταφορά παιδιών, ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης που αναφέρονται σε αυτό.

Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορά παιδιών με λεωφορείο για το οποίο εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου σε επιχείρηση με δραστηριότητες συναφείς με παιδιά

15Δ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 15Α και 15Β, στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για τα οποία εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, η οποία γίνεται για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά, περιλαμβανομένων νηπιαγωγείων, βρεφοκομικών σταθμών, σχολών, σωματείων, ομίλων και άλλων σχετικών φορέων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με συστήματα συγκράτησης.

(β) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα.

(γ) Παιδιά ύψους τουλάχιστον 135 cm συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

(δ) Παιδιά ύψους κάτω των 135 cm συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά τα οποία προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχει ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος.

(2) Ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος που μεταφέρει παιδιά για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1) σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης που αναφέρονται σε αυτό.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που τα παιδιά που μεταφέρονται με το όχημα είναι ηλικίας κάτω των 6 ετών, ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος που μεταφέρει παιδιά για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1) σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης που αναφέρονται σε αυτό.

Εξαιρέσεις

16.-(1) Πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται βεβαίωση από ιατρικό λειτουργό ότι για σοβαρούς λόγους υγείας δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας ή σύστημα συγκράτησης, μόνιμα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απαλλάσεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο άρθρο 15Α, με σχετικό πιστοποιητικό απαλλαγής που εκδίδεται από τον Έφορο.

(2) Κάθε ιατρική βεβαίωση για απαλλαγή για σοβαρούς λόγους υγείας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Κάθε πιστοποιητικό απαλλαγής φέρει ειδικό έμβλημα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(4) Πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής υποχρεούται να το επιδεικνύει οποτεδήποτε τούτο ζητηθεί από μέλος της Αστυνομίας ή άλλο αρμόδιο κρατικό λειτουργό:

Νοείται ότι πρόσωπο που αρνείται ή παραλείπει να επιδείξει πιστοποιητικό απαλλαγής, όταν τούτο του ζητηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου άμεσα ή μέσα σε προθεσμία που θα καθοριστεί από το μέλος της Αστυνομίας ή άλλο αρμόδιο κρατικό λειτουργό, θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 15 και του άρθρου 15Α.

Αδικήματα και ποινές

17.-(1) Ιδιοκτήτης ή κάτοχος μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14 είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε αμφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και των άρθρων 15Α και 15Β, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε αμφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(3) Πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιαδήποτε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται τη μη συμμόρφωση παιδιού με τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή (7) του άρθρου 15 ή της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 15Α, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Ενήλικο πρόσωπο, άλλο από τον συνοδηγό ή τον αρχηγό ομάδας που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 15Β, που συνοδεύει παιδί σε όχημα για το οποίο χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης αγροτικού, αστικού ή υπεραστικού ταξί με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου ή που συνοδεύει παιδί κατά τη διάρκεια μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15Α, το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται τη μη συμμόρφωση παιδιού με τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή (7) του άρθρου 15 ή του άρθρου 15Α είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο, παραλείπει, αμελεί, επιτρέπει ή ανέχεται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15Γ ή 15Δ είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε με βάση τα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με βάση το εν λόγω εδάφιο, το Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω εδάφιο.

-

17Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 15, 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ και 17 του παρόντος νόμου, «παιδί» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Αποστέρηση ικανότητας κατοχής ή λήψης άδειας οδηγού

18. Ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, από αυτές που προνοούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει όπως οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17, στερηθεί της ικανότητας να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία καταδίκης του.