-

17Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 15, 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ και 17 του παρόντος νόμου, «παιδί» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των 16 ετών.