Αδικήματα και ποινές

17.-(1) Ιδιοκτήτης ή κάτοχος μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14 είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε αμφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και των άρθρων 15Α και 15Β, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε αμφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(3) Πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιαδήποτε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται τη μη συμμόρφωση παιδιού με τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή (7) του άρθρου 15 ή της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 15Α, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Ενήλικο πρόσωπο, άλλο από τον συνοδηγό ή τον αρχηγό ομάδας που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 15Β, που συνοδεύει παιδί σε όχημα για το οποίο χορηγήθηκε άδεια οδικής χρήσης αγροτικού, αστικού ή υπεραστικού ταξί με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου ή που συνοδεύει παιδί κατά τη διάρκεια μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 15Α, το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται τη μη συμμόρφωση παιδιού με τις διατάξεις των εδαφίων (2) ή (7) του άρθρου 15 ή του άρθρου 15Α είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο, παραλείπει, αμελεί, επιτρέπει ή ανέχεται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15Γ ή 15Δ είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε με βάση τα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με βάση το εν λόγω εδάφιο, το Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω εδάφιο.