Εξαιρέσεις

16.-(1) Πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται βεβαίωση από ιατρικό λειτουργό ότι για σοβαρούς λόγους υγείας δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιεί ζώνη ασφαλείας ή σύστημα συγκράτησης, μόνιμα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απαλλάσεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο άρθρο 15Α, με σχετικό πιστοποιητικό απαλλαγής που εκδίδεται από τον Έφορο.

(2) Κάθε ιατρική βεβαίωση για απαλλαγή για σοβαρούς λόγους υγείας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Κάθε πιστοποιητικό απαλλαγής φέρει ειδικό έμβλημα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(4) Πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό απαλλαγής υποχρεούται να το επιδεικνύει οποτεδήποτε τούτο ζητηθεί από μέλος της Αστυνομίας ή άλλο αρμόδιο κρατικό λειτουργό:

Νοείται ότι πρόσωπο που αρνείται ή παραλείπει να επιδείξει πιστοποιητικό απαλλαγής, όταν τούτο του ζητηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου άμεσα ή μέσα σε προθεσμία που θα καθοριστεί από το μέλος της Αστυνομίας ή άλλο αρμόδιο κρατικό λειτουργό, θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 15 και του άρθρου 15Α.