Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορά παιδιών με λεωφορείο για το οποίο εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου σε επιχείρηση με δραστηριότητες συναφείς με παιδιά

15Δ.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 15Α και 15Β, στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για τα οποία εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, η οποία γίνεται για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά, περιλαμβανομένων νηπιαγωγείων, βρεφοκομικών σταθμών, σχολών, σωματείων, ομίλων και άλλων σχετικών φορέων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με συστήματα συγκράτησης.

(β) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα.

(γ) Παιδιά ύψους τουλάχιστον 135 cm συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

(δ) Παιδιά ύψους κάτω των 135 cm συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά τα οποία προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχει ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος.

(2) Ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος που μεταφέρει παιδιά για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1) σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης που αναφέρονται σε αυτό.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που τα παιδιά που μεταφέρονται με το όχημα είναι ηλικίας κάτω των 6 ετών, ο κάτοχος της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος που μεταφέρει παιδιά για λογαριασμό επιχείρησης που έχει δραστηριότητες συναφείς με παιδιά που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται στο όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό παιδιά και φέρει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1) σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης που αναφέρονται σε αυτό.