Αποστέρηση ικανότητας κατοχής ή λήψης άδειας οδηγού

18. Ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, από αυτές που προνοούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει όπως οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 17, στερηθεί της ικανότητας να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία καταδίκης του.