Επιθεώρηση προτύπων για ζώνες ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης και έλεγχος

13. Ο Έφορος μπορεί, οποτεδήποτε, να καλεί τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή τους ιδιοκτήτες οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων να προσκομίσουν τα οχήματά τους για επιθεώρηση, με σκοπό τον έλεγχο των ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης που είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά, τόσο αναφορικά με το κατά πόσο πληρούν τις προδιαγραφές ενός από τα καθορισμένα πρότυπα, όσο και αναφορικά με την ασφαλή προσαρμογή τους στο όχημα.