Καθορισμός προτύπων για ζώνες ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης και έλεγχος

12.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα πρότυπα, τις προδιαγραφές των οποίων πρέπει να πληρούν οι ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς επίσης και τους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων η πιστοποίηση για την τήρηση ή μη των εν λόγω προδιαγραφών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης θα γίνεται δεκτή στη Δημοκρατία.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης σε οποιοδήποτε όχημα και θέματα χρήσης τους. Με διατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με διαφορετικές κατηγορίες ατόμων και διαφορετικές περιστάσεις, να εισάγονται δε τέτοιες εξαιρέσεις οι οποίες, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι σκόπιμες ή αναγκαίες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας συστήματος συγκράτησης εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πρέπει, δεκαπέντε μέρες πριν την έκδοσή του, να αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.