Αποστέρησις ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγού

18. [Διαγράφηκε]
Αποστέρησις ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγού

18. [Διαγράφηκε]