Υποχρέωση για χρήση συστήματος ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3

15Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15Γ και 15Δ, κάθε πρόσωπο ηλικίας τριών ετών και άνω που επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα οχήματος κατηγορίας Μ2 και Μ3, πρέπει να χρησιμοποιεί όταν κάθεται, τα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχήματα αυτά:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού σε πρόσθιο κάθισμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το όχημα είναι εξοπλισμένο με συστήματα συγκράτησης και διατίθεται ή προσκομίζεται σύστημα συγκράτησης για παιδιά που μπορεί να προσαρμοστεί στα συστήματα συγκράτησης του οχήματος, η μεταφορά παιδιού, ύψους κάτω των 135 cm, γίνεται με τη χρήση των εν λόγω συστημάτων.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσώπου που οδηγεί ή επιβαίνει σε όχημα, το οποίο κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.