Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Σκοπευτηρίων Νόμος του 1966 και ο περί Σκοπευτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σκοπευτηρίων Νόμοι του 1966 και 1999.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“πυροβόλον όπλον” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

“σκοπευτήριον” περιλαμβάνει παν υποστατικόν ένθα διδάσκεται ή ασκείται το άθλημα της σκοποβολής, διά τοιούτων πυροβόλων όπλων, ως ήθελεν ορισθή κατά προσηρμοσμένων στόχων, πτηνών, πηλίνων περιστερών, πηλίνων δίσκων, τόξων ή παρομοίων προσηρμοσμένων ή κινητών στόχων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

Σκοπευτικόν σωματείον

3.-(1) Ουδέν σκοπευτήριον θα ιδρύεται ή λειτουργή εκτός υπό σωματείου ιδρυομένου και λειτουργούντος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου. (Εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “σκοπευτικού σωματείου”).

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου ή οιουδήποτε εν ισχύϊ Νόμου αφορώντος εις την ίδρυσιν και λειτουργίαν σωματείων, σκοπευτικόν σωματείων αποτελείται εξ επτά τουλάχιστον μελών, έχει έγγραφον καταστατικόν ή ιδρυτικήν πράξιν και εγγράφεται συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου, αι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται επί σκοπευτικών σωματείων με τας κάτωθι αποκλίσεις:

(α) ουδείς όστις συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου δεν δύναται να κατέχη ή φέρη πυροβόλον όπλον δύναται να είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου·

(β) ουδείς όστις κατεδικάσθη δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν των άρθρων 6, 13 ή 14 του περί Προστασίας Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμου δύναται να είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου·

(γ) τα μέλη της Επιτροπής του σκοπευτικού σωματείου θα είναι υπεύθυνα διά την ασφαλή φύλαξιν και την εξουσιοδοτημένην χρήσιν οιωνδήποτε όπλων χρησιμοποιουμένων διά την λειτουργίαν του σκοπευτηρίου·

(δ) ουδέν μη μέλος του σκοπευτικού σωματείου δύναται να χρησιμοποιήση οιονδήποτε όπλον εν χρήσει εν τω σκοπευτηρίω πλην εις ειδικάς περιπτώσεις οσάκις διενεργούνται αγώνες ή διαγωνισμοί μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων.

(ε) τα πληρωτέα τέλη επί τη εγγραφή σκοπευτικού σωματείου είναι τα ακόλουθα:

(α) διά την αρχικήν εγγραφήν εφ’ άπαξ £60

(β) διά την ετησίαν ανανέωσιν της εγγραφής £50.

Χρήσις πυροβόλων όπλων εν τω σκοπευτηρίω

4.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)-

(α) παν μέλος σκοπευτικού σωματείου δύναται να κατέχη και χρησιμοποιή εν τω σκοπευτηρίω διά σκοπούς σκοπευτικής εκγυμνάσεως πυροβόλον όπλον τοιούτου τύπου οίον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός έστω και εάν δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής ή αδείας εν σχέσει προς το όπλον τούτο·

(β) η επιτροπή σκοπευτικού σωματείου δύναται διά τους σκοπούς του σκοπευτηρίου αυτής να αγοράζη, αποκτά ή κατέχη, τη εγκρίσει του Υπουργού, μικρόν τυφέκιον (miniature rifle) διαμετρήματος ουχί μεγαλυτέρου των 0.23 εκ. και πιστολίου ουχί μεγαλυτέρου των 0.22 εκ. ως και τα αναγκαία διά την χρήσιν αυτών πυρομαχικά έστω και εάν δεν κέκτηται πιστοποιητικόν εγγραφής ή άδειαν διά το τοιούτον τυφέκιον.

(2) Παν πυροβόλον ή άλλο όπλον εν χρήσει εν τω σκοπευτηρίω προ οιασδήποτε τοιαύτης χρήσεως εγγράφεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον υπό του Επάρχου της επαρχίας εν η κείται το σκοπευτήριον και αι διατάξεις περί εγγραφής και ετησίας αδείας πυροβόλων όπλων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(3) Τα εν τω Πίνακι αναγραφόμενα τέλη καταβάλλονται διά τα εν αυτώ αναγραφόμενα θέματα.

Είσοδος εν σκοπευτηρίω

5. Παν μέλος της Αστυνομίας εν στολή δύναται να εισέρχεται εν τω σκοπευτηρίω προς επιθεώρησιν και ίνα βεβαιωθή περί της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

6.-(1) Πας όστις-

(α) ιδρύει ή λαμβάνει μέρος εις την λειτουργίαν ή είναι μέλος σκοπευτηρίου ή σκοπευτικού σωματείου ή ενεργεί κατά παράβασιν των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 3·

(β) χρησιμοποιεί εν οιωδήποτε σκοπευτηρίω πυροβόλον όπλον κατά παράβασιν της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Παν σκοπευτικόν σωματείον όπερ και πας όστις είναι υπεύθυνος διά την διοίκησιν αυτου όστις επιτρέπει την εν τω σκοπευτηρίω χρήσιν οιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή άλλου όπλου μη ορισθέντος ή εγκριθέντος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Κανονισμοί

7. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης καθορίζοντας ό,τι χρήζει καθορισμού επί τη βάσει του παρόντος Νόμου και τα εν σκοπευτηρίοις χρησιμοποιηθησόμενα πυροβόλα όπλα και προβλέποντας περί της επιβολής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή προστίμου μη υπερβαίνοντος τας £450 ή αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι’ οιανδήποτε παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε των διατάξεων των Κανονισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 4(3))

(α)(i) Για εγγραφή όπλου ή πυροβόλου όπλου-

μια φορά ...................................................................... Λ.Κ. 2,00

(ii) Για αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής όπλου

ή πυροβόλου όπλου ...................................................... Λ.Κ. 1,00

(β)(i) Για άδεια κατοχής όπλου ή πυροβόλου όπλου-

το χρόνο ....................................................................... Λ.Κ. 2,00

(ii) Για αντίγραφο άδειας κατοχής όπλου ή

πυροβόλου όπλου ..................................................... Λ.Κ. 1,00.