Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Σκοπευτηρίων Νόμος του 1966 και ο περί Σκοπευτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σκοπευτηρίων Νόμοι του 1966 και 1999.