Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“πυροβόλον όπλον” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

“σκοπευτήριον” περιλαμβάνει παν υποστατικόν ένθα διδάσκεται ή ασκείται το άθλημα της σκοποβολής, διά τοιούτων πυροβόλων όπλων, ως ήθελεν ορισθή κατά προσηρμοσμένων στόχων, πτηνών, πηλίνων περιστερών, πηλίνων δίσκων, τόξων ή παρομοίων προσηρμοσμένων ή κινητών στόχων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.