Σκοπευτικόν σωματείον

3.-(1) Ουδέν σκοπευτήριον θα ιδρύεται ή λειτουργή εκτός υπό σωματείου ιδρυομένου και λειτουργούντος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου. (Εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “σκοπευτικού σωματείου”).

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου ή οιουδήποτε εν ισχύϊ Νόμου αφορώντος εις την ίδρυσιν και λειτουργίαν σωματείων, σκοπευτικόν σωματείων αποτελείται εξ επτά τουλάχιστον μελών, έχει έγγραφον καταστατικόν ή ιδρυτικήν πράξιν και εγγράφεται συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου, αι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται επί σκοπευτικών σωματείων με τας κάτωθι αποκλίσεις:

(α) ουδείς όστις συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου δεν δύναται να κατέχη ή φέρη πυροβόλον όπλον δύναται να είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου·

(β) ουδείς όστις κατεδικάσθη δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν των άρθρων 6, 13 ή 14 του περί Προστασίας Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμου δύναται να είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου·

(γ) τα μέλη της Επιτροπής του σκοπευτικού σωματείου θα είναι υπεύθυνα διά την ασφαλή φύλαξιν και την εξουσιοδοτημένην χρήσιν οιωνδήποτε όπλων χρησιμοποιουμένων διά την λειτουργίαν του σκοπευτηρίου·

(δ) ουδέν μη μέλος του σκοπευτικού σωματείου δύναται να χρησιμοποιήση οιονδήποτε όπλον εν χρήσει εν τω σκοπευτηρίω πλην εις ειδικάς περιπτώσεις οσάκις διενεργούνται αγώνες ή διαγωνισμοί μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων.

(ε) τα πληρωτέα τέλη επί τη εγγραφή σκοπευτικού σωματείου είναι τα ακόλουθα:

(α) διά την αρχικήν εγγραφήν εφ’ άπαξ £60

(β) διά την ετησίαν ανανέωσιν της εγγραφής £50.