Χρήσις πυροβόλων όπλων εν τω σκοπευτηρίω

4.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)-

(α) παν μέλος σκοπευτικού σωματείου δύναται να κατέχη και χρησιμοποιή εν τω σκοπευτηρίω διά σκοπούς σκοπευτικής εκγυμνάσεως πυροβόλον όπλον τοιούτου τύπου οίον ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός έστω και εάν δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής ή αδείας εν σχέσει προς το όπλον τούτο·

(β) η επιτροπή σκοπευτικού σωματείου δύναται διά τους σκοπούς του σκοπευτηρίου αυτής να αγοράζη, αποκτά ή κατέχη, τη εγκρίσει του Υπουργού, μικρόν τυφέκιον (miniature rifle) διαμετρήματος ουχί μεγαλυτέρου των 0.23 εκ. και πιστολίου ουχί μεγαλυτέρου των 0.22 εκ. ως και τα αναγκαία διά την χρήσιν αυτών πυρομαχικά έστω και εάν δεν κέκτηται πιστοποιητικόν εγγραφής ή άδειαν διά το τοιούτον τυφέκιον.

(2) Παν πυροβόλον ή άλλο όπλον εν χρήσει εν τω σκοπευτηρίω προ οιασδήποτε τοιαύτης χρήσεως εγγράφεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον υπό του Επάρχου της επαρχίας εν η κείται το σκοπευτήριον και αι διατάξεις περί εγγραφής και ετησίας αδείας πυροβόλων όπλων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(3) Τα εν τω Πίνακι αναγραφόμενα τέλη καταβάλλονται διά τα εν αυτώ αναγραφόμενα θέματα.