Είσοδος εν σκοπευτηρίω

5. Παν μέλος της Αστυνομίας εν στολή δύναται να εισέρχεται εν τω σκοπευτηρίω προς επιθεώρησιν και ίνα βεβαιωθή περί της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου.