Αδικήματα

6.-(1) Πας όστις-

(α) ιδρύει ή λαμβάνει μέρος εις την λειτουργίαν ή είναι μέλος σκοπευτηρίου ή σκοπευτικού σωματείου ή ενεργεί κατά παράβασιν των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 3·

(β) χρησιμοποιεί εν οιωδήποτε σκοπευτηρίω πυροβόλον όπλον κατά παράβασιν της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Παν σκοπευτικόν σωματείον όπερ και πας όστις είναι υπεύθυνος διά την διοίκησιν αυτου όστις επιτρέπει την εν τω σκοπευτηρίω χρήσιν οιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή άλλου όπλου μη ορισθέντος ή εγκριθέντος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.