Κανονισμοί

7. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης καθορίζοντας ό,τι χρήζει καθορισμού επί τη βάσει του παρόντος Νόμου και τα εν σκοπευτηρίοις χρησιμοποιηθησόμενα πυροβόλα όπλα και προβλέποντας περί της επιβολής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας ή προστίμου μη υπερβαίνοντος τας £450 ή αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι’ οιανδήποτε παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε των διατάξεων των Κανονισμών.