ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 4(3))

(α)(i) Για εγγραφή όπλου ή πυροβόλου όπλου-

μια φορά ...................................................................... Λ.Κ. 2,00

(ii) Για αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής όπλου

ή πυροβόλου όπλου ...................................................... Λ.Κ. 1,00

(β)(i) Για άδεια κατοχής όπλου ή πυροβόλου όπλου-

το χρόνο ....................................................................... Λ.Κ. 2,00

(ii) Για αντίγραφο άδειας κατοχής όπλου ή

πυροβόλου όπλου ..................................................... Λ.Κ. 1,00.