Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει τις αναθέτουσες αρχές, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«αναθέτοντες φορείς» σημαίνει τους αναθέτοντες φορείς όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών» σημαίνει το καθαρό όχημα, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου «καθαρό όχημα», χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1g CO2/kWh μετρούμενο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του, ή που εκπέμπει λιγότερο από 1g CO2/km, μετρούμενο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, όπως οι κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«καθαρό όχημα» σημαίνει-

(α) όχημα της κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Ν1 με μέγιστες εκπομπές καυσαερίων εκφρασμένες σε CO2 g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος· ή

(β) όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3 που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου, εξαιρουμένων των καυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης, σχετικά με τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και στην περίπτωση οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούν υγρά βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, τα εν λόγω καύσιμα δεν αναμειγνύονται με συμβατικά ορυκτά καύσιμα∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Κανονισμός (EE) 2018/858» σημαίνει τον Κανονισμό (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όχημα οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα κατηγορίας Μ ή Ν, όπως ορίζεται στις πρόνοιες του άρθρου 4, παράγραφος 1 στοιχεία (α) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων και την παροχή υπηρεσιών μέσω-

(α) συμβάσεων αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, εφόσον υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου αυτών, είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(β) συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως οι συμβάσεις αυτές ορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθ' υπέρβασιν του κατώτατου ορίου που καθορίζεται στις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 16Γ του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, χωρίς να υπερβαίνουν τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 5, παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2007·

(γ) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία του αντικείμενου αυτών είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ιγ) του άρθρου 4, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε οχήματα-

(α) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες, για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(β) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών και έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού μετά τις 2 Αυγούστου 2021 ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει κινήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Εξαιρέσεις

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

(α) Οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις·

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση, κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων·

(γ) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται για χρήση από την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις δυνάμεις διατήρησης της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας·

(δ) θωρακισμένα οχήματα (Κωδικός SB), ήτοι οχήματα με αλεξίσφαιρη θωράκιση, που προορίζονται για την προστασία μεταφερόμενων επιβατών ή εμπορευμάτων·

(ε) ασθενοφόρα (Κωδικός SC), ήτοι οχήματα κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(στ) νεκροφόρα (Κωδικός SD), ήτοι οχήματα της κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(ζ) οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (Κωδικός SH), ήτοι οχήματα κατηγορίας M1, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί ειδικά, για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προσώπων, καθημένων στα αναπηρικά τους αμαξίδια κατά την οδική μετακίνησή τους·

(η) κινητοί γερανοί (Κωδικός SF), ήτοι οχήματα κατηγορίας Ν3, τα οποία δεν διαθέτουν εξοπλισμό μεταφοράς εμπορευμάτων, εξοπλισμένα με γερανό του οποίου η ροπή ανύψωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 kNm·

(θ) γεωργικά ή δασικά οχήματα, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·

(ι) δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013·

(ια) ερπυστριοφόρα οχήματα·

(ιβ) κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και το οποίο δεν είναι μηχάνημα που τοποθετείται σε πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος·

ως τα πιο πάνω οχήματα αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 στοιχεία (α) έως (δ) και 3 στοιχεία (α) έως (γ) και στο Παράρτημα Ι Μέρος Α σημεία 5.2 έως 5.5 και 5.7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

(ιγ) οχήματα της κατηγορίας M3, εκτός από τα οχήματα M3 κλάσης I και κλάσης A, όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 3 σημεία 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ήτοι-

(i) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(ii) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών, έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών

5.-(1) Οι συμβάσεις προμήθειας οχημάτων και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 είναι σύμφωνες με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων, που καθορίζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και καθαρών βαρέων οχημάτων που καθορίζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος.

(2) Οι στόχοι οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκφράζονται ως ελάχιστα ποσοστά καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων οδικών μεταφορών τα οποία καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, οι οποίες έχουν ανατεθεί μεταξύ της 2ας Αυγούστου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2026 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030 για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(3) Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων προμηθειών, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που λαμβάνεται υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με την ανάθεση της σύμβασης.

(4) Οχήματα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό των καθαρών οχημάτων, ή των βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών ως αποτέλεσμα μετασκευής, δύναται να προσμετρούνται ως καθαρά οχήματα ή βαρέα οχήματα μηδενικών εκπομπών, αντίστοιχα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών.

(5) Στην περίπτωση των συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών τα οποία αποτελούν αντικείμενο αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις δυνάμει εκάστης σύμβασης.

(6) Στην περίπτωση των συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από κάθε σύμβαση.

(7) Οι ελάχιστοι στόχοι που έχουν τεθεί για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς εξακολουθούν να ισχύουν και για τις επόμενες πενταετείς περιόδους μετά από την 1η Ιανουαρίου 2030 και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (6), εκτός εάν καθοριστούν νέοι στόχοι για τις επόμενες πενταετείς περιόδους σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161.

(8) Η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, δύναται, δυνάμει Διατάγματος το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, να εφαρμόζει ή να εξουσιοδοτεί τις αναθέτουσες αρχές ή/και τους αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν υψηλότερους ελάχιστους στόχους ή αυστηρότερες απαιτήσεις από τα προβλεπόμενα στους Πίνακες 2, 3 και 4 του Παραρτήματος.

Υποχρεώσεις και καθήκοντα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων

6.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της Δημοκρατίας αποστέλλουν στην Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία τους ζητήσει, μεμονωμένα ή μέσω εγκυκλίου, σε σχέση με χρησιμοποιούμενα οχήματα, τον μελλοντικό προγραμματισμό για τη σύναψη συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται για τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που διαμορφώνονται ή τίθενται στο πλαίσιο της σύναψης των εν λόγω συμβάσεων.

(2) Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικασίας σύναψης σύμβασης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν περί τούτου, την Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με διαδικασία η οποία καθορίζεται σε σχετική εγκύκλιο και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 8.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή οδηγίες εκδίδει προς αυτούς η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν συντρέχουν ειδικώς αιτιολογημένοι προς τούτο λόγοι.

ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.-(1) Έως τη 2α Αυγούστου 2022 η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και σχετικά με τις προθέσεις της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος και του πιθανού επιμερισμού προσπαθειών μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία που η Δημοκρατία θεωρεί σχετική.

(2) Έως τη 18η Απριλίου 2026 και στη συνέχεια κάθε τρία (3) έτη η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, ετοιμάζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, η οποία περιέχει-

(α) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) τις μελλοντικές ενέργειες για την εφαρμογή του·

(γ) τον αριθμό και τις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, δυνάμει των δεδομένων που παρέχει η Επιτροπή·

(δ) κάθε άλλη πληροφορία, την οποία η Δημοκρατία κρίνει σχετική.

(3) Η έκθεση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), αποστέλλεται στην Επιτροπή μαζί με τις εκθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή/και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου ή/και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών

8. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε εξουσιών οι οποίες παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, αυτή έχει εξουσία-

(α) να εκδίδει εγκυκλίους, προς καθορισμό οιασδήποτε διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντί αυτής·

(δ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

9. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διατάγματα

10. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με Διάταγμά του να τροποποιεί τους Πίνακες 2 έως 4 του Παραρτήματος, για τον καθορισμό υψηλότερων ελάχιστων στόχων και αυστηρότερων απαιτήσεων από τα προβλεπόμενα στους εν λόγω Πίνακες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

[Άρθρο 3(1)(γ)]
Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) για υπηρεσίες που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3(2)(γ)

Κωδικός CPV Περιγραφή
60112000-6 Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
60160000-7 Οδική μεταφορά αλληλογραφίας
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας
64121200-2 Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
[Άρθρο 5(8)]
Όρια εκπομπών για καθαρά ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες
οχημάτων
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 Από την 1η Ιανουαρίου 2026
CO2 g/km RDE εκπομπές
ατμοσφαιρικών
ρύπων (1) ως
ποσοστό των
ορίων εκπομπών (2)
CO2 g/km RDE εκπομπές
ατμοσφαιρικών
ρύπων (1) ως
ποσοστό των
ορίων
εκπομπών (2)
M1 50 80 % 0 α.α.
M2 50 80 % 0 α.α.
N1 50 80 % 0 α.α.

(1) Δηλωθείσες μέγιστες τιμές εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων (PN) ανά χιλιόμετρο και οξειδίων του αζώτου (NOx) σε mg/km όπως αναφέρονται στο σημείο 48.2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, που προβλέπεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 19 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων Κανονισμών.

(2) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
[Άρθρο 5(1) και (8)]
Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών ελαφρών οχημάτων
σύμφωνα με τον Πίνακα 2 ως προς τον συνολικό αριθμό ελαφρών οχημάτων που
καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3(1) σε επίπεδο Δημοκρατίας

Κράτος μέλος Από την 2α Αυγούστου
2021 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2025
Από την 1η Ιανουαρίου
2026 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2030
Κύπρος 31,9 % 31,9 %

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
[Άρθρο 5(1) και (8)]
Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών βαρέων οχημάτων επί
του συνολικού αριθμού βαρέων οχημάτων τα οποία καλύπτονται από συμβάσεις που
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3(1) σε επίπεδο Δημοκρατίας

Κράτος μέλος Φορτηγά (κατηγορία
οχήματος N2 και N3)
Λεωφορεία (κατηγορία
οχήματος Μ3) (*1)
Από τη 2α
Αυγούστου
2021 έως την
31η Δεκεμβρίου
2025
Από την 1η
Ιανουαρίου
2026 έως
την 31η
Δεκεμβρίου
2030
Από τη 2α
Αυγούστου
2021 έως
την 31η
Δεκεμβρίου
2025
Από την 1η
Ιανουαρίου
2026 έως
την 31η
Δεκεμβρίου 2030
Κύπρος 10 % 13 % 45 % 65 %

–(*1)  Το ήμισυ του ελάχιστου στόχου για το ποσοστό καθαρών λεωφορείων πρέπει να καλυφθεί με την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 (ορισμός του όρου «βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών»). Η απαίτηση αυτή μειώνεται στο ένα τέταρτο του ελάχιστου στόχου για την πρώτη περίοδο αναφοράς εάν πάνω από το 80% των λεωφορείων που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 οι οποίες ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σε ένα κράτος μέλος είναι διώροφα λεωφορεία.