Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών

5.-(1) Οι συμβάσεις προμήθειας οχημάτων και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 είναι σύμφωνες με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων, που καθορίζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και καθαρών βαρέων οχημάτων που καθορίζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος.

(2) Οι στόχοι οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκφράζονται ως ελάχιστα ποσοστά καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων οδικών μεταφορών τα οποία καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, οι οποίες έχουν ανατεθεί μεταξύ της 2ας Αυγούστου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2026 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030 για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(3) Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων προμηθειών, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που λαμβάνεται υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με την ανάθεση της σύμβασης.

(4) Οχήματα τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό των καθαρών οχημάτων, ή των βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών ως αποτέλεσμα μετασκευής, δύναται να προσμετρούνται ως καθαρά οχήματα ή βαρέα οχήματα μηδενικών εκπομπών, αντίστοιχα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών.

(5) Στην περίπτωση των συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών τα οποία αποτελούν αντικείμενο αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις δυνάμει εκάστης σύμβασης.

(6) Στην περίπτωση των συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από κάθε σύμβαση.

(7) Οι ελάχιστοι στόχοι που έχουν τεθεί για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς εξακολουθούν να ισχύουν και για τις επόμενες πενταετείς περιόδους μετά από την 1η Ιανουαρίου 2030 και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (6), εκτός εάν καθοριστούν νέοι στόχοι για τις επόμενες πενταετείς περιόδους σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161.

(8) Η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, δύναται, δυνάμει Διατάγματος το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, να εφαρμόζει ή να εξουσιοδοτεί τις αναθέτουσες αρχές ή/και τους αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν υψηλότερους ελάχιστους στόχους ή αυστηρότερες απαιτήσεις από τα προβλεπόμενα στους Πίνακες 2, 3 και 4 του Παραρτήματος.