Εξαιρέσεις

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

(α) Οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις·

(β) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση, κυρίως σε εργοτάξια, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων·

(γ) οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ή προσαρμόζονται για χρήση από την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις δυνάμεις διατήρησης της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας·

(δ) θωρακισμένα οχήματα (Κωδικός SB), ήτοι οχήματα με αλεξίσφαιρη θωράκιση, που προορίζονται για την προστασία μεταφερόμενων επιβατών ή εμπορευμάτων·

(ε) ασθενοφόρα (Κωδικός SC), ήτοι οχήματα κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(στ) νεκροφόρα (Κωδικός SD), ήτοι οχήματα της κατηγορίας Μ που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό·

(ζ) οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου (Κωδικός SH), ήτοι οχήματα κατηγορίας M1, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί ειδικά, για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσότερων προσώπων, καθημένων στα αναπηρικά τους αμαξίδια κατά την οδική μετακίνησή τους·

(η) κινητοί γερανοί (Κωδικός SF), ήτοι οχήματα κατηγορίας Ν3, τα οποία δεν διαθέτουν εξοπλισμό μεταφοράς εμπορευμάτων, εξοπλισμένα με γερανό του οποίου η ροπή ανύψωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400 kNm·

(θ) γεωργικά ή δασικά οχήματα, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·

(ι) δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013·

(ια) ερπυστριοφόρα οχήματα·

(ιβ) κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και το οποίο δεν είναι μηχάνημα που τοποθετείται σε πλαίσιο μηχανοκίνητου οχήματος·

ως τα πιο πάνω οχήματα αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 στοιχεία (α) έως (δ) και 3 στοιχεία (α) έως (γ) και στο Παράρτημα Ι Μέρος Α σημεία 5.2 έως 5.5 και 5.7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

(ιγ) οχήματα της κατηγορίας M3, εκτός από τα οχήματα M3 κλάσης I και κλάσης A, όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 3 σημεία 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009, ήτοι-

(i) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των 22 επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(ii) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών, έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.