Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων και την παροχή υπηρεσιών μέσω-

(α) συμβάσεων αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, εφόσον υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου αυτών, είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(β) συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως οι συμβάσεις αυτές ορίζονται στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθ' υπέρβασιν του κατώτατου ορίου που καθορίζεται στις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου 16Γ του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, χωρίς να υπερβαίνουν τα εφαρμοστέα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις πρόνοιες του άρθρου 5, παράγραφος 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2007·

(γ) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία του αντικείμενου αυτών είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ιγ) του άρθρου 4, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε οχήματα-

(α) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς άνω των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν κατασκευασθεί με χώρους για όρθιους επιβάτες, για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών·

(β) κατηγορίας Μ3 με ικανότητα μεταφοράς όχι περισσοτέρων των είκοσι δύο (22) επιβατών πέραν του οδηγού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά όρθιων επιβατών και έχουν καθίσματα και χώρο για όρθιους επιβάτες.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού μετά τις 2 Αυγούστου 2021 ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει κινήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης μετά την εν λόγω ημερομηνία.