Υποχρεώσεις και καθήκοντα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων

6.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της Δημοκρατίας αποστέλλουν στην Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία τους ζητήσει, μεμονωμένα ή μέσω εγκυκλίου, σε σχέση με χρησιμοποιούμενα οχήματα, τον μελλοντικό προγραμματισμό για τη σύναψη συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται για τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που διαμορφώνονται ή τίθενται στο πλαίσιο της σύναψης των εν λόγω συμβάσεων.

(2) Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικασίας σύναψης σύμβασης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν περί τούτου, την Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με διαδικασία η οποία καθορίζεται σε σχετική εγκύκλιο και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 8.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή οδηγίες εκδίδει προς αυτούς η Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν συντρέχουν ειδικώς αιτιολογημένοι προς τούτο λόγοι.