Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2022.