Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών

8. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε εξουσιών οι οποίες παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην Αρμόδια Αρχή Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, αυτή έχει εξουσία-

(α) να εκδίδει εγκυκλίους, προς καθορισμό οιασδήποτε διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να συγκεντρώνει και υποβάλλει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντί αυτής·

(δ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.