Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, η έξαρση της πανδημίας της νόσου COVID-19 έχει δημιουργήσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία πλήττει τους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα και προκαλεί κλυδωνισμούς στην παγκόσμια και εθνική οικονομία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, τα διάφορα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 που έχουν ληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία σε πλήρη συνάφεια με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως είναι τα μέτρα κοινωνικού περιορισμού, κλείσιμο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, απαγόρευση ταξιδίων από και προς την Κύπρο, έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και ότι ο κλυδωνισμός θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιορισμένος,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων έκτακτων μέτρων ο τομέας του τουρισμού επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό με ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδίων από την Κύπρο προς το εξωτερικό, καθώς και ταξιδίων από το εξωτερικό προς την Κύπρο σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα μέσω διοργανωτών ταξιδίων ή/και ιδιωτικών κρατήσεων απευθείας με τα ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, διοργανωτές που εδρεύουν στην και λειτουργούν από την Κύπρο στον τομέα της κρουαζιέρας επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από ακυρώσεις κρουαζιέρων και/ή πακέτων οργανωμένων ταξιδίων ή/και ακυρώσεις καταναλωτών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η μη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με διοργανώσεις ή που εκπροσωπούν διοργανωτές ταξιδίων και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σε δυσανάλογο βαθμό από την έξαρση της πανδημίας της νόσου COVID-19 σε ακόμα πιο δυσχερή θέση, με κίνδυνο τον επηρεασμό τους ακόμη περισσότερο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται συνακόλουθα αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων για σκοπούς στήριξης του τομέα του τουρισμού, ο οποίος έχει νευραλγική σημασία για την κυπριακή οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας της νόσου COVID-19,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αφερεγγυότητα» σημαίνει την κατάσταση κατά την οποία επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει όλα της τα χρέη, όπως αυτά προκύπτουν·

«διοργανωτής» σημαίνει τον έμπορο που συνδυάζει και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου εμπόρου είτε από κοινού με άλλον έμπορο ή τον έμπορο που διαβιβάζει τα στοιχεία του ταξιδιώτη σε άλλον έμπορο σύμφωνα με το σημείο 2) στοιχείο β) σημείο v) του Άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302·

«εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό» έχει την έννοια της εκμίσθωσης,  όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό Νόμο·

«επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου·

«εταιρεία κρουαζιέρας» σημαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και έχει ως αντικείμενο την προώθηση και πώληση κρουαζιέρων και περιλαμβάνει τον διοργανωτή κρουαζιέρας που εδρεύει στην και λειτουργεί από την Κύπρο.

«Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης».

«καταναλωτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

«κρουαζιέρα» σημαίνει την εκτέλεση περιηγητικών ταξιδίων από εταιρεία κρουαζιέρας με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και την περιήγηση των μεταφερόμενων επιβατών από πλοία άνω των πεντακοσίων (500) κόρων και δεν περιλαμβάνει τα σκάφη αναψυχής·

«κυβερνητική εγγύηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου·

«ξενοδοχειακή επιχείρηση» σημαίνει ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου·

«Οδηγία (EE) 2015/2302» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου»·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, περι-λαμβανομένου και υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής, εξαιρουμένου υποκαταστήματος ιδρύματος τρίτης χώρας·

«σύμβαση» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει συναφθεί με βάση ή/και διέπεται από τον περί Συμβάσεων Νόμο·

«τουριστική επιχείρηση» σημαίνει γραφείο τουρισμού και ταξιδίων, όπως καθορίζεται στην Οδηγία (EE) 2015/2302·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων για ακύρωση οργανωμένου ταξιδιού αντί επιστροφής χρημάτων

3.-(1) Σε περίπτωση που διοργανωτής ή καταναλωτής προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει πιστωτική σημείωση σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο διοργανωτής δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον καταναλωτή σε σχέση με την ακύρωση της σχετικής σύμβασης.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εκδίδεται στο όνομα του καταναλωτή με τον οποίο ο διοργανωτής συνήψε τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ σε περίπτωση συγκατάθεσης του καταναλωτή, η εν λόγω πιστωτική σημείωση λήγει την 30ή Ιουνίου 2022:

Νοείται ότι ο διοργανωτής κοινοποιεί στον καταναλωτή σε σταθερό μέσο τους όρους της πιστωτικής σημείωσης τόσο κατά τη στιγμή της προσφοράς όσο και κατά τη στιγμή της έκδοσής της:

Νοείται περαιτέρω ότι το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τους όρους της πιστωτικής σημείωσης βαραίνει τον διοργανωτή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή, σε περίπτωση συγκατάθεσης του καταναλωτή, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022 για οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί και μετά τις υπό αναφορά ημερομηνίες:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται, εάν τούτο επιλέξει, να εκχωρήσει το δικαίωμα εξαργύρωσης της πιστωτικής σημείωσης σε άλλον καταναλωτή:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν προχωρήσει σε εξαργύρωση της πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή, σε περίπτωση συγκατάθεσης του καταναλωτή, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, ο διοργανωτής επιστρέφει στον καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από τον ή εκ μέρους του καταναλωτή για το οργανωμένο ταξίδι το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 ή μέχρι την 31η Ιουλίου 2022, αντίστοιχα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως της παράτασης της ισχύος της πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 κατόπιν σχετική συγκατάθεσης του καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από το διοργανωτή την επιστροφή κάθε καταβληθέντος εκ μέρους του ή από τον ίδιο ποσού πριν από την 30ή Ιουνίου 2022 και σε τέτοια περίπτωση, ο διοργανωτής επιστρέφει το εν λόγω ποσό εντός ενός μηνός από την ημερομηνία από την οποία το εν λόγω ποσό κατέστη απαιτητό.

(3)(α)Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, οι διοργανωτές διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνολικού ποσού των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους, αποκλειστικά για αποπληρωμή όλων των δικαιούχων.

(β) Οι υποχρεώσεις των διοργανωτών για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για πιστωτικές σημειώσεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

(γ) Οι υποχρεώσεις των διοργανωτών για παροχή τραπεζικής εγγύησης για πιστωτικές σημειώσεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που διοργανωτής καταστεί αφερέγγυος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, πριν την εκπνοή της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σημείωσης, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό καταβάλλεται στον κάτοχο της πιστωτικής σημείωσης μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης ή της τραπεζικής εγγύησης που προβλέπονται στο εδάφιο (3).

(5) Σε περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης, ο καταναλωτής αποζημιώνεται από το κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από ξενοδοχειακή επιχείρηση για απευθείας ιδιωτική κράτηση αντί αποζημίωσης

4.-(1) Σε περίπτωση που ξενοδοχειακή επιχείρηση ή καταναλωτής, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης απευθείας με το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, η ξενοδοχειακή επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής κατέβαλε δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η ξενοδοχειακή επιχείρηση θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για αποζημίωση του καταναλωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021:

Νοείται ότι καταναλωτής ο οποίος χρησιμοποιεί την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δύναται να διαμείνει στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ξενοδοχειακή επιχείρηση που έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση καταβάλλει στον καταναλωτή ποσό, σε μετρητά, ίσο με την αξία της διαμονής που δικαιούτο όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2022.

Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας προς διοργανωτή αντί αποζημίωσης

5.-(1) Σε περίπτωση που, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, ακυρώνεται σύμβαση για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα με διοργανωτή ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα ή η εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή για συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από τον διοργανωτή δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα ή η εταιρεία κρουαζιέρας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση του διοργανωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της, αφορά προπληρωμές που λήφθησαν ήδη για το έτος 2020 και η διαμονή στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή η συμμετοχή σε κρουαζιέρα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

(3) Σε περίπτωση που διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας επιστρέφει στον διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό προς καταναλωτή αντί αποζημίωσης

6.-(1) Σε περίπτωση που επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό ή καταναλωτής προχωρεί, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, στην ακύρωση σύμβασης για τέτοια εκμίσθωση, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό, σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής κατέβαλε δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η επιχείρηση θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για αποζημίωση του καταναλωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021:

Νοείται ότι καταναλωτής ο οποίος χρησιμοποιεί την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δύναται να εκμισθώσει το όχημα και μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση που έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση καταβάλλει στον καταναλωτή ποσό, σε μετρητά, ίσο με την αξία της εκμίσθωσης που δικαιούτο όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2022.

Παραχώρηση κρατικής εγγύησης

7.-(1) Τηρουμένων των προνοιών της Σύστασης (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ο Υπουργός δύναται-

(α) Nα προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020,

(β) να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020,

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5, να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000) σε διοργανωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω διοργανωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον διοργανωτή αφορά το έτος 2020,

(δ) να προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020.

(2) O Υπουργός Οικονομικών με διάταγμά του καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε σχέση με επιχείρηση που ήταν προβληματική, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

(4) Ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2020.