Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων για ακύρωση οργανωμένου ταξιδιού αντί επιστροφής χρημάτων

3.-(1) Σε περίπτωση που διοργανωτής ή καταναλωτής προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, ο διοργανωτής δύναται να προσφέρει πιστωτική σημείωση σε κάθε καταναλωτή που κατέβαλε μερική ή ολική πληρωμή για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι που ακυρώθηκε:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο διοργανωτής δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στον καταναλωτή σε σχέση με την ακύρωση της σχετικής σύμβασης.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εκδίδεται στο όνομα του καταναλωτή με τον οποίο ο διοργανωτής συνήψε τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021:

Νοείται ότι ο διοργανωτής κοινοποιεί στον καταναλωτή σε σταθερό μέσο τους όρους της πιστωτικής σημείωσης τόσο κατά τη στιγμή της προσφοράς όσο και κατά τη στιγμή της έκδοσής της:

Νοείται περαιτέρω ότι το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τους όρους της πιστωτικής σημείωσης βαραίνει τον διοργανωτή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, για οργανωμένο ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί και μετά την ημερομηνία αυτή:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται, εάν τούτο επιλέξει, να εκχωρήσει το δικαίωμα εξαργύρωσης της πιστωτικής σημείωσης σε άλλον καταναλωτή:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που καταναλωτής στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστωτική σημείωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν προχωρήσει σε εξαργύρωση της πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ο διοργανωτής επιστρέφει στον καταναλωτή κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από τον ή εκ μέρους του καταναλωτή για το οργανωμένο ταξίδι το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

(3)(α)Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, οι διοργανωτές διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή/και έχουν εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνολικού ποσού των πιστωτικών σημειώσεων που θα έχουν εκδώσει σε δικαιούχους, αποκλειστικά για αποπληρωμή όλων των δικαιούχων.

(β) Οι υποχρεώσεις των διοργανωτών για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για πιστωτικές σημειώσεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

(γ) Οι υποχρεώσεις των διοργανωτών για παροχή τραπεζικής εγγύησης για πιστωτικές σημειώσεις ισχύουν κατ’ αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που διοργανωτής καταστεί αφερέγγυος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, πριν την εκπνοή της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σημείωσης, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό καταβάλλεται στον κάτοχο της πιστωτικής σημείωσης μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης ή της τραπεζικής εγγύησης που προβλέπονται στο εδάφιο (3).

(5) Σε περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων σε δικαιούχο καταναλωτή είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή/και τραπεζικής εγγύησης, ο καταναλωτής αποζημιώνεται από το κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.