Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από ξενοδοχειακή επιχείρηση για απευθείας ιδιωτική κράτηση αντί αποζημίωσης

4.-(1) Σε περίπτωση που ξενοδοχειακή επιχείρηση ή καταναλωτής, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, προχωρεί στην ακύρωση σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης απευθείας με το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα, η ξενοδοχειακή επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής κατέβαλε δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η ξενοδοχειακή επιχείρηση θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για αποζημίωση του καταναλωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021:

Νοείται ότι καταναλωτής ο οποίος χρησιμοποιεί την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δύναται να διαμείνει στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ξενοδοχειακή επιχείρηση που έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση καταβάλλει στον καταναλωτή ποσό, σε μετρητά, ίσο με την αξία της διαμονής που δικαιούτο όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2022.