Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας προς διοργανωτή αντί αποζημίωσης

5.-(1) Σε περίπτωση που, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, ακυρώνεται σύμβαση για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα με διοργανωτή ή συμμετοχή σε κρουαζιέρα, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα ή η εταιρεία κρουαζιέρας δικαιούται να εκδώσει και παραδώσει στον διοργανωτή πιστωτική σημείωση για διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή για συμμετοχή σε κρουαζιέρα ίδιας αξίας με το ποσό που καταβλήθηκε από τον διοργανωτή δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, το ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα ή η εταιρεία κρουαζιέρας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση του διοργανωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της, αφορά προπληρωμές που λήφθησαν ήδη για το έτος 2020 και η διαμονή στο σχετικό ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα ή η συμμετοχή σε κρουαζιέρα πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

(3) Σε περίπτωση που διοργανωτής δεν χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της πιστωτικής σημείωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή εταιρεία κρουαζιέρας επιστρέφει στον διοργανωτή το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.