Έκδοση πιστωτικών σημειώσεων από επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό προς καταναλωτή αντί αποζημίωσης

6.-(1) Σε περίπτωση που επιχείρηση εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό ή καταναλωτής προχωρεί, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, στην ακύρωση σύμβασης για τέτοια εκμίσθωση, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει και παραδώσει στον καταναλωτή πιστωτική σημείωση για εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό, σε άλλη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ίδιας αξίας με το ποσό που ο καταναλωτής κατέβαλε δυνάμει των προνοιών της μεταξύ τους σύμβασης και σε τέτοια περίπτωση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η επιχείρηση θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για αποζημίωση του καταναλωτή.

(2) Πιστωτική σημείωση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ονομαστική χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης ή εκχώρησής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021:

Νοείται ότι καταναλωτής ο οποίος χρησιμοποιεί την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δύναται να εκμισθώσει το όχημα και μετά την ημερομηνία αυτή.

(3) Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν χρησιμοποιήσει την πιστωτική σημείωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, η επιχείρηση που έχει εκδώσει την πιστωτική σημείωση καταβάλλει στον καταναλωτή ποσό, σε μετρητά, ίσο με την αξία της εκμίσθωσης που δικαιούτο όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2022.