Παραχώρηση κρατικής εγγύησης

7.-(1) Τηρουμένων των προνοιών της Σύστασης (ΕΕ) 2020/648 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ο Υπουργός δύναται-

(α) Nα προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020,

(β) να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020,

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 5, να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000) σε διοργανωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω διοργανωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον διοργανωτή αφορά το έτος 2020,

(δ) να προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) σε καταναλωτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 με σκοπό την εγγύηση προς τους εν λόγω καταναλωτές της καταβολής του ποσού που αναφέρεται στη σχετική πιστωτική σημείωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου και νοουμένου ότι η προκαταβολή που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή αφορά το έτος 2020.

(2) O Υπουργός Οικονομικών με διάταγμά του καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε σχέση με επιχείρηση που ήταν προβληματική, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

(4) Ουδεμία κυβερνητική εγγύηση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για λόγους πέραν της διαμονής, διατροφής και ναύλου ή σε σχέση με προκαταβολές που έχουν καταβληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2020.