Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αφερεγγυότητα» σημαίνει την κατάσταση κατά την οποία επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει όλα της τα χρέη, όπως αυτά προκύπτουν·

«διοργανωτής» σημαίνει τον έμπορο που συνδυάζει και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου εμπόρου είτε από κοινού με άλλον έμπορο ή τον έμπορο που διαβιβάζει τα στοιχεία του ταξιδιώτη σε άλλον έμπορο σύμφωνα με το σημείο 2) στοιχείο β) σημείο v) του Άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302·

«εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό» έχει την έννοια της εκμίσθωσης,  όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό Νόμο·

«επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου·

«εταιρεία κρουαζιέρας» σημαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και έχει ως αντικείμενο την προώθηση και πώληση κρουαζιέρων και περιλαμβάνει τον διοργανωτή κρουαζιέρας που εδρεύει στην και λειτουργεί από την Κύπρο.

«Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης».

«καταναλωτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

«κρουαζιέρα» σημαίνει την εκτέλεση περιηγητικών ταξιδίων από εταιρεία κρουαζιέρας με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και την περιήγηση των μεταφερόμενων επιβατών από πλοία άνω των πεντακοσίων (500) κόρων και δεν περιλαμβάνει τα σκάφη αναψυχής·

«κυβερνητική εγγύηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου·

«ξενοδοχειακή επιχείρηση» σημαίνει ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου·

«Οδηγία (EE) 2015/2302» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου»·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, περι-λαμβανομένου και υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για το οποίο η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής, εξαιρουμένου υποκαταστήματος ιδρύματος τρίτης χώρας·

«σύμβαση» σημαίνει σύμβαση η οποία έχει συναφθεί με βάση ή/και διέπεται από τον περί Συμβάσεων Νόμο·

«τουριστική επιχείρηση» σημαίνει γραφείο τουρισμού και ταξιδίων, όπως καθορίζεται στην Οδηγία (EE) 2015/2302·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.