Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του 2020.