ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Διακρίσεις ξενοδοχείων

3.-(1) Τα ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακές μονάδες διακρίνονται σε-

(α) Κυρίως ξενοδοχεία

(β) συγκροτήματα μικρών κατοικιών

(γ) παραδοσιακές οικοδομές ή/ και

(δ) οποιαδήποτε άλλα ξενοδοχειακά καταλύματα, καθώς και συνδυασμός των πιο πάνω μαζί, με ή χωρίς τουριστικά καταλύματα ως ήθελε καθοριστεί.

(2) Ως κυρίως ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα, του οποίου η κτιριακή συγκρότηση αποτελείται από ένα αυτοτελές κύριο κτίριο ή από περισσότερα κτίρια που συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο εντός ενιαίου χώρου, το οποίο ανεγέρθηκε ή διαρρυθμίστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και το οποίο έχει ενιαία λειτουργική οργάνωση, που περιλαμβάνει τους χώρους, επίπλωση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Ως συγκρότημα μικρών κατοικιών χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα που αποτελείται κατά το σύνολο ή μέρος αυτού από μεμονωμένες μικρές κατοικίες κτισμένες σε αραιά διάταξη εντός ενιαίου χώρου, το οποίο εξυπηρετείται μέσω ενός ή περισσότερων κεντρικών κτιρίων τα οποία διαθέτουν τους απαραίτητους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, και έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(4) Ως παραδοσιακή οικοδομή χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάλυμα που στεγάζεται σε αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου αναφορικά με το οποίο εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης, δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αρχαίο μνημείο σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή οικοδομή από το Υφυπουργείο Τουρισμού ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και διαρρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να παρέχει κατ’ επάγγελμα πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτό.

Τάξεις ξενοδοχείων

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, τα κυρίως ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα μικρών κατοικιών κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) 5 αστέρων (*****),

(β) 4 αστέρων (****),

(γ) 3 αστέρων (***),

(δ) 2 αστέρων (**),

(ε) 1 αστέρος (*),

(στ) Άνευ αστέρος.

Καθορισμός περιοχών ξενοδοχειακής ανάπτυξης

5. Οι περιοχές εντός των οποίων ρυθμίζεται η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής ανάπτυξης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Άδειες ξενοδοχείων

6.-(1) Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης ή από τη συμπλήρωση της αίτησης με όλα τα απαραίτητα έντυπα που προνοούνται σύμφωνα με τους καθορισμένους τύπους, όρους και διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος όπως αυτό καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο επιχειρηματίας υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση σύμφωνα με τον τύπο όπως αυτός δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών (3) ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος όπως καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και νοουμένου ότι προσκομιστούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 3 των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών.

(4) H άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση-

(α) Που η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β) οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ) που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από Λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα απαραίτητα για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικά και έγγραφα, ως αυτά ορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς δεν έχουν ανανεωθεί∙

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας.

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή με το διορισμό εκκαθαριστή σε περίπτωση νομικού προσώπου·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του ξενοδοχείου∙

(ζ) κατ’ εξακολούθησης παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας·

(η) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα∙

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα∙

(iv) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα∙

(v) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα∙

(vi) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα∙

(vii) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα∙

(viii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα∙

(ix) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα∙

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου∙

(xi) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(5) Από το θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τη ημερομηνία διάλυσης του ή το διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου από το διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε παύει να ισχύει και δύναται να εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, νέα άδεια λειτουργίας για την περίοδο που δεν έχει εκπνεύσει στο όνομα των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή του εκκαθαριστή ή του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται ότι, οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή ο εκκαθαριστής ή ο διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, ενημερώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο δέκα (10) ημερών, για τον θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη διάλυσή του νομικού προσώπου ή για το διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου για το διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος.

Κατάταξη ξενοδοχείων

7.-(1) Η τελική κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) εβδομάδων από την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τον αριθμό των δωματίων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου., και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των ξενοδοχείων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Το ξενοδοχείο δύναται να λειτουργεί κατόπιν έκδοσης της άδειας λειτουργίας και πριν τη διενέργεια της πρώτης κατάταξης νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο «αστέρι» ή άλλο όρο που προσδίδει έννοια κατάταξης του ξενοδοχείου δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ξενοδοχείο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση για σκοπούς κατάταξης, βάσει των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Η βαθμολογία των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6.

(β) Ο επιχειρηματίας υποβάλει αίτηση για ανανέωση της κατάταξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης κατάταξης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπέβαλε την αίτηση για ανανέωση της κατάταξης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται και το Υφυπουργείο Τουρισμού καθυστερήσει να προβεί στη σχετική κατάταξη, το ξενοδοχείο διατηρεί την υφιστάμενη κατάταξη μέχρι την ολοκλήρωση της ανανέωσης της κατάταξης.

(6) [Διαγράφηκε].

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη, δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του ξενοδοχείου στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη αυτή τίθεται σε ισχύ, νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(8)(α) Ο Υφυπουργός, για σκοπούς κατάταξης ξενοδοχείου σε τάξη, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή ή του επιχειρηματία, δύναται να εγκρίνει περιορισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις, εφόσον τα ξενοδοχεία κατά τα λοιπά υπερτερούν των καθορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για κατάταξη σε τάξη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 και καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Υφυπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ως Πρόεδρο, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

(γ) Στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής παρακάθηνται δύο (2) εκπρόσωποι των συνδέσμων ξενοδόχων, τους οποίους διορίζει ο Υφυπουργός με το καθεστώς του παρατηρητή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται στο έγγραφο διορισμού τους.

(δ) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής βάσει ημερήσιας διάταξης η οποία κοινοποιείται στα μέλη και στους παρατηρητές.

Διάκριση ξενοδοχείων σε boutique και suites

8.-(1) Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «boutique» νοουμένου ότι-

(α) Σε περίπτωση αστικού ξενοδοχείου ο αριθμός των δωματίων του δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία ο αριθμός των δωματίων δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80), και

(β) ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα κριτήρια-

(i) διαθέτει ιδιαίτερο θέμα ή χαρακτήρα διακόσμησης ή/και αρχιτεκτονικής στο σύνολο της επιχείρησης·

(ii) διαθέτει διαφορετική θεματική διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο·

(iii) προσδιορίζει συγκεκριμένο διακοσμητικό θέμα για το κάθε κοινόχρηστο δωμάτιο.

(2) Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «suites» νοουμένου ότι το 80% των δωματίων του έχει εμβαδό τουλάχιστο σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα.

Όνομα ξενοδοχείου

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, κάθε ξενοδοχείο έχει το ίδιο όνομα όπως αυτό φαίνεται στην άδεια λειτουργίας του:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα εξετάζεται η καταλληλότητα του ονόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά την εξέταση της αίτησης άδειας λειτουργίας δύναται να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα, το οποίο, κατά την κρίση του αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και ξένων ονομασιών.

(2) Το δικαίωμα κυριότητας και χρήσης του ονόματος στη Δημοκρατία ανήκει στον επιχειρηματία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και σε περίπτωση μεταβίβασης της, μεταβιβάζεται και δικαίωμα επί του ονόματος και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα δικαιώματα επί τούτου για μια διετία εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα εκ νέου, ή, σε περίπτωση οριστικής παύσης χρησιμοποίησης του ως ξενοδοχείο, δύναται όπως χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό για άλλο ξενοδοχείο, ανάλογων προσόντων στην πόλη, χώρο ή περιοχή αυτή, μετά από έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(3) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί όνομα ξενοδοχείου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500,00) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

Σχέσεις με τους πελάτες

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οι οποίες διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους, υπερισχύουν, σε περίπτωση σύγκρουσης, των προνοιών συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους.

(2) Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται παράπονα πελατών αναφορικά με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενημερώνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού για οποιαδήποτε καταγγελία γίνει σε αυτές από πελάτη οποιασδήποτε ξενοδοχειακής επιχείρησης.

(3) Κάθε ξενοδοχείο απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή ικανοποιητικού βαθμού υπηρεσιών στους πελάτες του και για την εν γένει κανονική λειτουργία του ξενοδοχείου.

Ευθύνη ξενοδοχείων και προστασία αυτών

11.-(1)(α) Ο επιχειρηματίας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, καταστροφή ή απώλεια της περιουσίας που έφερε στο ξενοδοχείο οποιοσδήποτε πελάτης διαμένει σε αυτό και στον οποίο έχει διατεθεί δωμάτιο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «περιουσία» σημαίνει την περιουσία του πελάτη που βρίσκεται στο ξενοδοχείο κατά την περίοδο διαμονής του πελάτη σε αυτό.

(β) Η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΤΑ, οι καθορισμένες στο παρόν άρθρο ευθύνες του διευθυντή του ξενοδοχείου επεκτείνονται και στις μονάδες της ΜΤΑ, για όσο χρόνο αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

(2)(α) Η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη σε περίπτωση που αυτός-

(i) Ανέλαβε τη φύλαξη της περιουσίας·

(ii) αρνήθηκε να παραλάβει περιουσία την οποία είναι υπόχρεος να παραλάβει για ασφαλή φύλαξη:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης είναι υπόχρεος να παραλάβει χρεόγραφα, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, δύναται όμως να αρνηθεί να παραλάβει οποιαδήποτε περιουσία η οποία είναι επικίνδυνη ή λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος ή επίπεδο του ξενοδοχείου είναι υπερβολικής αξίας.

(β) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να απαιτήσει όπως το αντικείμενο βρίσκεται σε κλειδωμένο ή σφραγισμένο κιβώτιο.

(3) Ο επιχειρηματίας δεν φέρει ευθύνη εφόσον η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια οφείλεται:

(α) Στον ίδιο τον πελάτη, ή σε επισκέπτη, συνοδό ή υπάλληλο αυτού∙

(β) σε ανωτέρα βία ή εχθροπραξία∙

(γ) στη φύση του αντικειμένου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη εάν η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια προήλθε από εσκεμμένη πράξη, παράλειψη ή αμέλεια του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου για τις πράξεις του οποίου είναι υπεύθυνος.

(5) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4), η αξίωση του πελάτη προς αποζημίωση αποσβένεται, εάν όταν λάβει γνώση της ζημιάς, καταστροφής ή απώλειας καθυστερήσει αδικαιολόγητα να ενημερώσει τον επιχειρηματία ή τον διευθυντή.

(6) Οποιαδήποτε μονομερής γνωστοποίηση αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του επιχειρηματία και η οποία δίδεται ή γίνεται πριν τη ζημιά, καταστροφή ή απώλεια, είναι άκυρη.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οχήματα, οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται σε αυτά ή ζωντανά ζώα.

(8) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης έχει δικαίωμα παρακράτησης της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο για τις νόμιμες απαιτήσεις που πηγάζουν από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο περιλαμβανομένων των συναφών παροχών στον πελάτη οι οποίες προκύπτουν από την διαμονή του στο ξενοδοχείο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να επιδώσει σχετική ειδοποίηση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στην εν λόγω ειδοποίηση περιγράφονται συνοπτικώς τα παρακρατηθέντα.

(9) Αδικαιολόγητη παρακράτηση της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο αποτελεί ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση.