Σχέσεις με τους πελάτες

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και οι οποίες διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους, υπερισχύουν, σε περίπτωση σύγκρουσης, των προνοιών συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών τους.

(2) Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται παράπονα πελατών αναφορικά με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενημερώνουν το Υφυπουργείο Τουρισμού για οποιαδήποτε καταγγελία γίνει σε αυτές από πελάτη οποιασδήποτε ξενοδοχειακής επιχείρησης.

(3) Κάθε ξενοδοχείο απασχολεί το απαιτούμενο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή ικανοποιητικού βαθμού υπηρεσιών στους πελάτες του και για την εν γένει κανονική λειτουργία του ξενοδοχείου.