Όνομα ξενοδοχείου

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, κάθε ξενοδοχείο έχει το ίδιο όνομα όπως αυτό φαίνεται στην άδεια λειτουργίας του:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα εξετάζεται η καταλληλότητα του ονόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά την εξέταση της αίτησης άδειας λειτουργίας δύναται να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα, το οποίο, κατά την κρίση του αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και ξένων ονομασιών.

(2) Το δικαίωμα κυριότητας και χρήσης του ονόματος στη Δημοκρατία ανήκει στον επιχειρηματία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και σε περίπτωση μεταβίβασης της, μεταβιβάζεται και δικαίωμα επί του ονόματος και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα δικαιώματα επί τούτου για μια διετία εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα εκ νέου, ή, σε περίπτωση οριστικής παύσης χρησιμοποίησης του ως ξενοδοχείο, δύναται όπως χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό για άλλο ξενοδοχείο, ανάλογων προσόντων στην πόλη, χώρο ή περιοχή αυτή, μετά από έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(3) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί όνομα ξενοδοχείου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500,00) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.