Ευθύνη ξενοδοχείων και προστασία αυτών

11.-(1)(α) Ο επιχειρηματίας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, καταστροφή ή απώλεια της περιουσίας που έφερε στο ξενοδοχείο οποιοσδήποτε πελάτης διαμένει σε αυτό και στον οποίο έχει διατεθεί δωμάτιο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «περιουσία» σημαίνει την περιουσία του πελάτη που βρίσκεται στο ξενοδοχείο κατά την περίοδο διαμονής του πελάτη σε αυτό.

(β) Η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΤΑ, οι καθορισμένες στο παρόν άρθρο ευθύνες του διευθυντή του ξενοδοχείου επεκτείνονται και στις μονάδες της ΜΤΑ, για όσο χρόνο αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

(2)(α) Η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη σε περίπτωση που αυτός-

(i) Ανέλαβε τη φύλαξη της περιουσίας·

(ii) αρνήθηκε να παραλάβει περιουσία την οποία είναι υπόχρεος να παραλάβει για ασφαλή φύλαξη:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης είναι υπόχρεος να παραλάβει χρεόγραφα, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, δύναται όμως να αρνηθεί να παραλάβει οποιαδήποτε περιουσία η οποία είναι επικίνδυνη ή λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος ή επίπεδο του ξενοδοχείου είναι υπερβολικής αξίας.

(β) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να απαιτήσει όπως το αντικείμενο βρίσκεται σε κλειδωμένο ή σφραγισμένο κιβώτιο.

(3) Ο επιχειρηματίας δεν φέρει ευθύνη εφόσον η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια οφείλεται:

(α) Στον ίδιο τον πελάτη, ή σε επισκέπτη, συνοδό ή υπάλληλο αυτού∙

(β) σε ανωτέρα βία ή εχθροπραξία∙

(γ) στη φύση του αντικειμένου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η ευθύνη του επιχειρηματία είναι απεριόριστη εάν η ζημιά, καταστροφή ή απώλεια προήλθε από εσκεμμένη πράξη, παράλειψη ή αμέλεια του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου για τις πράξεις του οποίου είναι υπεύθυνος.

(5) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4), η αξίωση του πελάτη προς αποζημίωση αποσβένεται, εάν όταν λάβει γνώση της ζημιάς, καταστροφής ή απώλειας καθυστερήσει αδικαιολόγητα να ενημερώσει τον επιχειρηματία ή τον διευθυντή.

(6) Οποιαδήποτε μονομερής γνωστοποίηση αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του επιχειρηματία και η οποία δίδεται ή γίνεται πριν τη ζημιά, καταστροφή ή απώλεια, είναι άκυρη.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οχήματα, οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται σε αυτά ή ζωντανά ζώα.

(8) Ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης έχει δικαίωμα παρακράτησης της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο για τις νόμιμες απαιτήσεις που πηγάζουν από τη διαμονή του πελάτη στο ξενοδοχείο περιλαμβανομένων των συναφών παροχών στον πελάτη οι οποίες προκύπτουν από την διαμονή του στο ξενοδοχείο, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο:

Νοείται ότι, ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης δικαιούται να επιδώσει σχετική ειδοποίηση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στην εν λόγω ειδοποίηση περιγράφονται συνοπτικώς τα παρακρατηθέντα.

(9) Αδικαιολόγητη παρακράτηση της περιουσίας που έφερε ο πελάτης στο ξενοδοχείο αποτελεί ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή, ανάλογα με την περίπτωση.