Τουριστικά καταλύματα

12. Τα τουριστικά καταλύματα είναι-

(α) Οι τουριστικές κατασκηνώσεις (camping grounds και car campings), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιφραγμένες εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής, διαθέτουν μεθοδικά διευθετημένους χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων, τροχόσπιτα ή τοποθέτηση σκηνών, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές ως παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα∙

(β) τα οργανωμένα διαμερίσματα (hotel apartments), τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν ενιαίο κτίριο ή αποτελούν μέρος ενιαίου κτιρίου ή κτιρίων που συγκροτούν ενιαίο σύνολο εντός ενιαίου χώρου, κατάλληλα διαρρυθμισμένα που προφέρουν κατ’ επάγγελμα προσωρινή διαμονή, και διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τα κριτήρια ως παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, τα οργανωμένα διαμερίσματα που αποτελούν μέρος ενιαίου συνόλου αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε (5) διαμερίσματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα υφιστάμενα εγγεγραμμένα τουριστικά διαμερίσματα τα οποία είχαν εγγραφεί σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικών Διαμερισμάτων) Κανονισμών του 1985 έως 2005, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενσωματώνονται ως έχουν, με την υφιστάμενη δυναμικότητα στην κατηγορία οργανωμένα διαμερίσματα και δεν εφαρμόζεται σε αυτά το άρθρο 26 του Νόμου·

(γ) τα τουριστικά χωριά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις αποτελούμενες από σύνολο οργανωμένων διαμερισμάτων ή/και τουριστικών επαύλεων ως ορίζονται στην παράγραφο (β) και (ε) του παρόντος εδαφίου και πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα∙

(δ) οι τουριστικές επαύλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αυτοτελείς κατοικίες κατάλληλα διαρρυθμισμένες που προφέρουν κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής προσωρινή διαμονή, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές παρατίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα∙

(ε) οι παραδοσιακές οικοδομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καταλύματα και για τα οποία καταλύματα εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακές οικοδομές από το Υφυπουργείο Τουρισμού ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, διαρρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να παρέχουν κατ’ επάγγελμα πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτά, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα.