Άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος

13.-(1) Η άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τους τύπους, όρους, διαδικασία και αφού καταβληθεί το δικαίωμα, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο επιχειρηματίας υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού, αίτηση σύμφωνα με τον τύπο όπως αυτός δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2) η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοσή της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών (3) ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος όπως καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) H άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση-

(α) Που η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών η παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β) οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ) που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από το Υφυπουργείο Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικά ή/ και έγγραφα δεν έχουν ανανεωθεί.

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας.

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, με τον διορισμό εκκαθαριστή, ή με τη διαγραφή του από το σχετικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος πτώχευσης·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του καταλύματος∙

(ζ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα∙

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα∙

(iv) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα∙

(v) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα∙

(vi) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα∙

(vii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα∙

(viii) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα∙

(ix) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα∙

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου∙

(xi) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(5) Από το θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από της διάλυσης του και διαγραφής του από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή του διορισμού εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε παύει να ισχύει και δύναται να εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού νέα άδεια λειτουργίας για την περίοδο που δεν έχει εκπνεύσει στο όνομα των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή του εκκαθαριστή ή του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται ότι, οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή ο εκκαθαριστής ή ο διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο Τουρισμού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο ενός μηνός, για τον θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη διάλυσή του ή για τον διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου για τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος.