Κατάταξη ξενοδοχείων

7.-(1) Η τελική κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) εβδομάδων από την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τον αριθμό των δωματίων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου., και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των ξενοδοχείων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Το ξενοδοχείο δύναται να λειτουργεί κατόπιν έκδοσης της άδειας λειτουργίας και πριν τη διενέργεια της πρώτης κατάταξης νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο «αστέρι» ή άλλο όρο που προσδίδει έννοια κατάταξης του ξενοδοχείου δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ξενοδοχείο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση για σκοπούς κατάταξης, βάσει των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Η βαθμολογία των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6.

(β) Ο επιχειρηματίας υποβάλει αίτηση για ανανέωση της κατάταξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης κατάταξης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπέβαλε την αίτηση για ανανέωση της κατάταξης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται και το Υφυπουργείο Τουρισμού καθυστερήσει να προβεί στη σχετική κατάταξη, το ξενοδοχείο διατηρεί την υφιστάμενη κατάταξη μέχρι την ολοκλήρωση της ανανέωσης της κατάταξης.

(6) [Διαγράφηκε].

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη, δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του ξενοδοχείου στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη αυτή τίθεται σε ισχύ, νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(8)(α) Ο Υφυπουργός, για σκοπούς κατάταξης ξενοδοχείου σε τάξη, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή ή του επιχειρηματία, δύναται να εγκρίνει περιορισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις, εφόσον τα ξενοδοχεία κατά τα λοιπά υπερτερούν των καθορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για κατάταξη σε τάξη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 και καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Υφυπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ως Πρόεδρο, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

(γ) Στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής παρακάθηνται δύο (2) εκπρόσωποι των συνδέσμων ξενοδόχων, τους οποίους διορίζει ο Υφυπουργός με το καθεστώς του παρατηρητή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία καθορίζεται στο έγγραφο διορισμού τους.

(δ) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής βάσει ημερήσιας διάταξης η οποία κοινοποιείται στα μέλη και στους παρατηρητές.