Κατάταξη ξενοδοχείων

7.-(1) Η τελική κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο (2) εβδομάδων από την έκδοση της άδειας λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τον αριθμό των δωματίων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου., και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των ξενοδοχείων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και σύμφωνα με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Το ξενοδοχείο δύναται να λειτουργεί κατόπιν έκδοσης της άδειας λειτουργίας και πριν τη διενέργεια της πρώτης κατάταξης νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο «αστέρι» ή άλλο όρο που προσδίδει έννοια κατάταξης του ξενοδοχείου δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ξενοδοχείο υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση για σκοπούς κατάταξης, βάσει των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Η βαθμολογία των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6.

(β) Ο επιχειρηματίας υποβάλει αίτηση για ανανέωση της κατάταξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης κατάταξης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπέβαλε την αίτηση για ανανέωση της κατάταξης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται και το Υφυπουργείο Τουρισμού καθυστερήσει να προβεί στη σχετική κατάταξη, το ξενοδοχείο διατηρεί την υφιστάμενη κατάταξη μέχρι την ολοκλήρωση της ανανέωσης της κατάταξης.

(6)(α) Εντός της τριετίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5), πραγματοποιείται μια (1) μυστική επίσκεψη από εξουσιοδοτημένους φορείς των οποίων οι υπηρεσίες θα εξασφαλιστούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο, στο εκάστοτε ξενοδοχείο με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών για το οποίο θα δημιουργηθεί πλαίσιο αξιολόγησης στη βάση κατηγοριών ως αυτές καθορίζονται με διάταγμα το οποίο εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) (i) Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) χωρίζονται σε υποκατηγορίες, όπου κάθε υποκατηγορία περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια, βάσει των οποίων τα καταλύματα θα αξιολογούνται είτε ως «ικανοποιητικά» ή ως «μη ικανοποιητικά».

(ii) Σε περίπτωση που η επιχείρηση αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητική» σε ποσοστό πέραν του 15% των κριτηρίων κάθε υποκατηγορίας, τότε η επιχείρηση υπόκειται σε απώλεια των αντίστοιχων βαθμών κατάταξης.

(γ) Η μυστική επίσκεψη πραγματοποιείται τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την αρχική ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι οκτώ (28) μηνών από την αρχική ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη.

(δ) Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της μυστικής επίσκεψης οδηγήσουν στην απώλεια βαθμών, το Υφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει σχετική προειδοποίηση προς τον διευθυντή της επιχείρησης ή τον επιχειρηματία, ούτως ώστε να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις ή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της μυστικής επίσκεψης οδηγήσουν στην απώλεια βαθμών σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β), στον βαθμό που η απώλεια βαθμών από τη συνολική βαθμολογία δύναται να επιφέρει πτώση τάξης, πραγματοποιείται δεύτερη μυστική επίσκεψη το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την λήξη της κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κατά τη δεύτερη μυστική επίσκεψη διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες βελτιώσεις ή ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα ως αυτά αναφέρονται στην προειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ), τα αποτελέσματα της δεύτερης μυστικής επίσκεψης λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια της επόμενης κατάταξης, με αποτέλεσμα την απώλεια βαθμών από τη συνολική βαθμολογία που θα λάβει το ξενοδοχείο βάσει των κριτηρίων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, απώλεια βαθμών από τη συνολική βαθμολογία δύναται να επιφέρει πτώση τάξης κατά την αμέσως επόμενη κατάταξη.

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη, δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του ξενοδοχείου στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη αυτή τίθεται σε ισχύ, νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).