ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τουριστικά καταλύματα

12. Τα τουριστικά καταλύματα είναι-

(α) Οι τουριστικές κατασκηνώσεις (camping grounds και car campings), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιφραγμένες εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής, διαθέτουν μεθοδικά διευθετημένους χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων, τροχόσπιτα ή τοποθέτηση σκηνών, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές ως παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα∙

(β) τα οργανωμένα διαμερίσματα (hotel apartments), τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν ενιαίο κτίριο ή αποτελούν μέρος ενιαίου κτιρίου ή κτιρίων που συγκροτούν ενιαίο σύνολο εντός ενιαίου χώρου, κατάλληλα διαρρυθμισμένα που προφέρουν κατ’ επάγγελμα προσωρινή διαμονή, και διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τα κριτήρια ως παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα:

Νοείται ότι, τα οργανωμένα διαμερίσματα που αποτελούν μέρος ενιαίου συνόλου αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε (5) διαμερίσματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα υφιστάμενα εγγεγραμμένα τουριστικά διαμερίσματα τα οποία είχαν εγγραφεί σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικών Διαμερισμάτων) Κανονισμών του 1985 έως 2005, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενσωματώνονται ως έχουν, με την υφιστάμενη δυναμικότητα στην κατηγορία οργανωμένα διαμερίσματα και δεν εφαρμόζεται σε αυτά το άρθρο 26 του Νόμου·

(γ) τα τουριστικά χωριά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις αποτελούμενες από σύνολο οργανωμένων διαμερισμάτων ή/και τουριστικών επαύλεων ως ορίζονται στην παράγραφο (β) και (ε) του παρόντος εδαφίου και πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στο Τέταρτο Παράρτημα∙

(δ) οι τουριστικές επαύλεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αυτοτελείς κατοικίες κατάλληλα διαρρυθμισμένες που προφέρουν κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής προσωρινή διαμονή, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές παρατίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα∙

(ε) οι παραδοσιακές οικοδομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καταλύματα και για τα οποία καταλύματα εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακές οικοδομές από το Υφυπουργείο Τουρισμού ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, διαρρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να παρέχουν κατ’ επάγγελμα πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτά, διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα.

Άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος

13.-(1) Η άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τους τύπους, όρους, διαδικασία και αφού καταβληθεί το δικαίωμα, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο επιχειρηματίας υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού, αίτηση σύμφωνα με τον τύπο όπως αυτός δύναται να καθοριστεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2) η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοσή της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών (3) ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος όπως καθορίζεται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) H άδεια λειτουργίας τουριστικού καταλύματος δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση-

(α) Που η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών η παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β) οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ) που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από το Υφυπουργείο Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστοποιητικά ή/ και έγγραφα δεν έχουν ανανεωθεί.

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας.

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, με τον διορισμό εκκαθαριστή, ή με τη διαγραφή του από το σχετικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος πτώχευσης·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του καταλύματος∙

(ζ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα∙

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα∙

(iv) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα∙

(v) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα∙

(vi) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα∙

(vii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα∙

(viii) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα∙

(ix) συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα∙

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου∙

(xi) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.

(5) Από το θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από της διάλυσης του και διαγραφής του από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή του διορισμού εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε παύει να ισχύει και δύναται να εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού νέα άδεια λειτουργίας για την περίοδο που δεν έχει εκπνεύσει στο όνομα των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή του εκκαθαριστή ή του διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται ότι, οι εκτελεστές της διαθήκης ή οι διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματία ή ο εκκαθαριστής ή ο διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντος, αναλόγως της περίπτωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο Τουρισμού το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την πάροδο ενός μηνός, για τον θάνατο του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου για τη διάλυσή του ή για τον διορισμό εκκαθαριστή, και σε περίπτωση φυσικού προσώπου για τον διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντος.

Τάξεις οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών

14. Τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα τουριστικά χωριά ως ορίζονται στο άρθρο 12, κατατάσσονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε τάξεις ως ακολούθως-

(α) Πολυτελείας∙

(β) πρώτης τάξης∙

(γ) δεύτερης τάξης· ή

(δ) άνευ τάξης.

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

15.-(1) Η τελική κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δυο (2) εβδομάδων από την άδεια λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τoν αριθμό των διαμερισμάτων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού καταλύματος, και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λόγους που δεν σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και υγείας πέραν των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, το τουριστικό κατάλυμα δύναται να υποβάλει αίτηση για κατάταξη.

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο μέχρι και το Τέταρτο Παράρτημα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η διαχείριση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(5) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία.

(6) Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, απουσίας των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάταξη, γίνεται ανακατάταξη στην αρμόζουσα κατώτερη τάξη ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτή δεν χορηγείται:

Νοείται ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανακατάταξη ή απόφαση, θέτει εύλογη προθεσμία προς αναπλήρωση των διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παραβάσεων:

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του τουριστικού καταλύματος στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη, αυτή τίθεται σε ισχύ νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

Όνομα τουριστικού καταλύματος

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιαδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, κάθε τουριστικό κατάλυμα έχει το ίδιο όνομα όπως αυτό φαίνεται στην άδεια λειτουργίας του:

Νοείται ότι, κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού θα εξετάζεται η καταλληλότητα του ονόματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού κατά την εξέταση της αίτησης άδειας λειτουργίας δύναται να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα, το οποίο, κατά την κρίση του αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και ξένων ονομασιών.

(2) Το δικαίωμα κυριότητας και χρήσης του ονόματος στη Δημοκρατία ανήκει στον επιχειρηματία και σε περίπτωση μεταβίβασης της, μεταβιβάζεται και δικαίωμα επί του ονόματος και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα δικαιώματα επί τούτου για μια διετία εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήσει το όνομα εκ νέου, ή, σε περίπτωση οριστικής παύσης χρησιμοποίησης του ως τουριστικό κατάλυμα, δύναται όπως χρησιμοποιήσει το όνομα για άλλο τουριστικό κατάλυμα, ανάλογων προσόντων στην πόλη, χώρο ή περιοχή αυτή, μετά από έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού.