Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

15.-(1) Η τελική κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δυο (2) εβδομάδων από την άδεια λειτουργίας:

Νοείται ότι, η προκαταρκτική κατάταξη δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τoν αριθμό των διαμερισμάτων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού καταλύματος, και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά από εξουσιοδότηση του Υφυπουργού, η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων δύναται να διενεργηθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό Κατάταξης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065 “Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services” και η διαπίστευση των Οργανισμών Κατάταξης διενεργείται από:

(α) Τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, ο οποίος έχει οριστεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ή

(β) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους ή φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λόγους που δεν σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και υγείας πέραν των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, το τουριστικό κατάλυμα δύναται να υποβάλει αίτηση για κατάταξη.

(3) Το Υφυπουργείο Τουρισμού πραγματοποιεί επιτόπια επιθεώρηση στην επιχείρηση και προβαίνει σε αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο μέχρι και το Τέταρτο Παράρτημα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Η διαχείριση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

(5) Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία κατά την καθορισμένη διαδικασία.

(6) Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον καθορισμένο τρόπο, απουσίας των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάταξη, γίνεται ανακατάταξη στην αρμόζουσα κατώτερη τάξη ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτή δεν χορηγείται:

Νοείται ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ανακατάταξη ή απόφαση, θέτει εύλογη προθεσμία προς αναπλήρωση των διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παραβάσεων:

(7) Οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάταξη δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη του τουριστικού καταλύματος στην αρμόζουσα κατώτερη ή ανώτερη τάξη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη ο επιχειρηματίας δύναται να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη του κατάταξη.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ανακατάταξης του τουριστικού καταλύματος σε ανώτερη τάξη, αυτή τίθεται σε ισχύ νοουμένου ότι πληρούνται όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια για την τάξη αυτή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3).