ΜΕΡΟΣ IIIA ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

16Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν δύναται να ενοικιάζεται και/ή να εκμισθώνεται αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα εκτός εάν τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα  φέρει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές μεμονωμένης κατοικίας και/ή μεμονωμένης τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης και/ή μεμονωμένου διαμερίσματος όπως αυτά ορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα,

(β) το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα είναι εγγε-γραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, το οποίο τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού δυνάμει του Πέμπτου Παραρτήματος,

(γ) διατηρεί κατά το χρόνο λειτουργίας του σε ισχύ και έχει ανανεώσει την άδεια εγγραφής του ως προβλέπεται στο Πέμπτο Παράρτημα.

(2) Ο ιδιοκτήτης και/ή ο δικαιούχος χρήστης, ο επιχειρηματίας (με την έγκριση και/ή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη) και/ή ο κύριος αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος δύναται να διαφημίζει και/ή να εκμισθώνει και/ή να ενοικιάζει αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει αριθμό μητρώου, ο οποίος αναγράφεται στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές:

Νοείται ότι, κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα που λειτουργεί πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός δύο (2) ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου για εγγραφή στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων ο ιδιοκτήτης και/ή ο πάροχος ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαφήμισης απαγορεύεται να διαφημίζει και/ή να αναρτά καταλύματα τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσει αριθμό μητρώου.

(3) H άδεια εγγραφής αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος δύναται να ανακληθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού με ταυτόχρονη διαγραφή αυτού από το Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων σε περίπτωση-

(α)  Που η άδεια εγγραφής χορηγήθηκε δυνάμει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων που υπέβαλε ο επιχειρηματίας∙

(β)  οριστικής παύσης των εργασιών της επιχείρησης∙

(γ)  που κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου από Λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα απαραίτητα για την εξασφάλιση άδειας εγγραφής πιστοποιητικά και έγγραφα, ως καθορίζονται στο Πέμπτο Παράρτημα δεν έχουν ανανεωθεί∙

(δ) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παραβάσεις σε θέματα υγείας, όπως αυτές ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία για την οποία έχει αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή της το Υπουργείο Υγείας∙

(ε) θανάτου του επιχειρηματία ή με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή με το διορισμό εκκαθαριστή σε περίπτωση νομικού προσώπου·

(στ) έκδοσης προσωρινού διατάγματος ή οριστικοποίησης εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος για παύση των λειτουργιών του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος∙

(ζ) κατ’ εξακολούθησης παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας·

(η) που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί μετά την έκδοση της άδειας εγγραφής για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα-

(i) φόνο εκ προμελέτης, κατά παράβαση του άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των άρθρων 144 μεχρι 177 του Ποινικού Κώδικα∙

(ii) ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 μέχρι 286 του Ποινικού Κώδικα·

(iii) διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 μέχρι 296 του Ποινικού Κώδικα·

(iv) πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα·

(v) κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 μέχρι 272 του Ποινικού Κώδικα·

(vi)  συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα·

(vii) κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα·

(viii) εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298 και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα·

(ix) απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(x) οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

(xi) οποιοδήποτε  αδίκημα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, καθώς και του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.