ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΗ
Τέλη

17. Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ξενοδοχείου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 ή για την κατάταξη ξενοδοχείου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 ή για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας τουριστικού καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 ή για την κατάταξη τουριστικού καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 ή για τη λειτουργία αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16Α, το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δύναται να καθορίζει-

(α) Το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της άδειας λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος·

(β) το τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση αίτησης κατάταξης ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος.